logo

Milagro Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

("Aydınlatma Metni”)

1. Genel Tanım

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Milagro Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş ("Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebebi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Veri Sorumlusu tarafından sağlanan hizmet ve Veri Sorumlusu’nun ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde;Milagro Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Hissedar/Ortak

Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Ziyaretçi

Veli / Vasi / Temsilci

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Habere konu kişi

Çalışan Adayı

Belge Aslı

Form - Belge

Hard Copy

Bilgisayar Ortamı

Belge Yönetim Yazılımı

Özel Entegrasyon Programı

El yazısı

Fihrist

E-Posta - Yurtiçi

E-Posta - Yurtdışı

Muhasebe Programı

Web Tabanlı Yazılım

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Yazılım Programı - Yurtiçi

Excel Programı

Şifreli Dosya

Word Dosya

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Diğer - Çevre Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer - Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Hukuki Sebepler

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Sözleşme İmzalanması

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Açık Rızanın Alınması

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

İlgili Kişinin Alenileştirmiş Olması

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları (Kişi Grupları)

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kamu Görevlisi

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Bayi Yetkilisi

Distribütör

Doktor

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Hard Copy

Form - Belge

Belge Aslı

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Web Tabanlı Yazılım

Yazılım Programı - Yurtiçi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Kanunlarda Öngörülmesi

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Sözleşme İmzalanması

Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

A. KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları (Kişi Grupları)

Aktarım Yapılan Taraflar

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Hissedar/Ortak

Çalışan

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Tedarikçi Yetkilisi

Ziyaretçi

Veli / Vasi / Temsilci

Tedarikçi Çalışanı

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Habere konu kişi

Çalışan Adayı

Diğer - Hukuk Müşaviri

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Diğer - Şirket Vekili, Mali Müşavir

Diğer - Mali Müşavir - Muhasebe

Diğer - Müşteri

İş Ortakları

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Tedarikçiler

Diğer - Müşteri

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Hukuki Sebepler

YURT İÇİ

YURT DIŞI

B. DİĞER KİŞİ GRUPLARI

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları (Kişi Grupları)

Aktarım Yapılan Taraflar

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Kamu Görevlisi

İnternet Sitesi Ziyaretçi

Bayi Yetkilisi

Distribütör

Doktor

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Diğer - Şirket Vekili, Mali Müşavir

Tedarikçiler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İş Ortakları

Diğer - Hukuk Müşaviri

Diğer - Mali Müşavir - Muhasebe

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

YURT İÇİ

YURT DIŞI

Hukuki Sebepler

YURT İÇİ

YURT DIŞI

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, www.milagroyem.com adresinde bir örneği bulunan veya Veri Sorumlusu adresinden fiziken alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

·         Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. 32/5 Konak/İZMİR adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,

·         Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Milagro Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş